Pas29
CAT / ESP / ENGL
 
Torrent d'en Vidalet 21,
baixos, Barcelona
93 217 17 70
La perla29

VOLS
SABER?

Gestoria especialitzada en projectes artístics i culturals

«L'IVA representa un cost per al meu projecte?»

L'IVA és un impost indirecte que s’aplica al consum (compres, serveis...).
Si la teva entitat està exempta d'IVA (és a dir, no fa declaracions trimestrals d'IVA), SÍ que suposa un cost per al teu projecte.
Si la teva entitat no n'està exempta (fa declaracions d'IVA cada trimestre), aleshores NO representa un cost per al teu projecte. El compenses amb l'IVA que ingresses amb la teva activitat (ingressos dels bolos, taquilla, prestació de qualsevol servei artístic o cultural...).

«Per què haig de pagar l'IRPF?»

L'IRPF és un impost directe i personal que s'aplica a la quantitat de diners que cobra una persona durant un any natural. Si tens una entitat que rep factures de professionals o bé tens treballadors contractats, estàs obligat a aplicar-los un tant per cent de retenció d'IRPF (en les factures, un 15 % o un 7 %; en les nòmines, segons el que cobrin i segons si es regeixen pel règim d'artistes o el règim general). La retenció que ha aplicat la teva entitat l'haurà de pagar a Hisenda al final de cada trimestre. En acabar l'any, els professionals o treballadors faran la seva declaració de renda i se'ls retornarà l'IRPF corresponent o bé hauran de pagar renda, d'acord amb la seva retribució anual i situació personal.

«Un tiquet és una factura?»

Un tiquet és un comprovant de despesa. A efectes de comptabilitzar-lo per desgravar IVA, no ens serveix. Tampoc es pot usar com a document justificatiu de despesa a l'hora de justificar una subvenció (només en determinats casos i per imports poc significatius).
Els tiquets que serveixen per ser comptabilitzats com a despesa i per tant redueixen els beneficis comptables de qualsevol entitat.

«Què em suposa tenir un treballador contractat?»

Tenir un treballador contractat implica des del punt de vista econòmic:
* Pagar a aquest treballador el sou net a final de mes.
* Pagar, el mes següent de la nòmina, la Seguretat Social (que és la suma de la part que correspon al treballador i de la part que correspon a l'empresari).
* Pagar, en finalitzar el trimestre, l'IRPF que se li ha retingut al treballador.
Per tant, en general el cost d’una contractació és el sou brut del treballador més els costos de Seguretat Social de l'empresari.

«On puc trobar ajudes per desenvolupar el meu projecte?»

Les principals entitats i institucions públiques que donen suport als projectes culturals a Catalunya són:
* Generalitat de Catalunya: ICIC, CONCA i Direcció General de Cooperació Cultural
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/
* Ajuntament de Barcelona
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/
* Ministeri de Cultura
http://www.mcu.es/artesEscenicas/index.html
* Institut Ramon Llull
http://www.llull.cat/_cat/_convocatories/intro.shtml?seccio=tramits&subseccio=intro
* Diputació de Barcelona: Oficina de Difusió Artística
http://www.diba.cat/oda/companyies.asp

«...i el règim d'artistes?»

El règim d'artistes és el nom que rep el conjunt de lleis que regulen la contractació dels artistes en la Seguretat Social. Quan una companyia, tingui l'estructura jurídica que tingui, vol contractar un artista per treballar en un espectacle públic, ho ha de fer en el règim especial d'artistes.
Bàsicament aquest règim contempla el fet que els artistes no treballen de manera continuada i per tant a l'hora de sol·licitar prestacions d'atur els dies treballats sota aquest règim computen més que els dies treballats en règim general. Igualment, la retenció mínima d'IRPF que se'ls aplica és més elevada.
El cost de Seguretat Social del règim d'artistes o del règim general és el mateix, o en tot cas varia segons la retribució que percebi el treballador.

«Què és una factura?»

Una factura és un document administratiu que reflecteix la compra-venda de mercaderies o serveis. Perquè un document sigui acceptat com a factura cal que hi constin les dades següents:
* Nom, adreça i NIF de qui rep la factura.
* Data de la factura.
* Número de la factura.
* Concepte: explicació del servei, venda, etc.
* Imports d’IVA desglossats (base imposable + IVA = total).
* Si la factura és emesa per un autònom amb epígraf professional, aleshores també hi ha de constar la retenció de l'IRPF (base imposable + IVA – IRPF = total).

«La llegenda dels 3.000,00 €!»

Hisenda obliga a tothom que tingui activitat econòmica a informar cada any de les operacions tant d'ingrés com de despesa de més de 3.005,06 € amb un mateix client o proveïdor. En aquesta declaració, Hisenda demana que s'especifiquin les dades del client o proveïdor. La «llegenda» diu que si no superes aquesta xifra en la teva facturació al mateix client, les teves dades no sortiran enlloc i, per tant, la teva activitat no queda registrada amb detall.

••FES EL PAS••

Per demanar cita prèvia només cal que escriguis a info@pas29.cat o truquis al 93 217 17 70